Privātuma politika

Privātuma politika
Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic FIRMA SIA “FAN”  apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
PārzinisEiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnēFirma SIA “FAN”, vienot. Reģ. Nr. 40003099626, juridiskā adrese Ventspils iela 15, Rīga, LV 1002.

Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: fan@fan.lv, Ventspils iela 15, Rīga, LV-1002.
Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

2. Vispārīgie jautājumi
Privātuma politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskām personām – pircējiem, pakalpojuma saņēmējiem – klientiem, tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem (turpmāk tekstā – Klienti).
Pārzinis rūpējas par savu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību, atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamām tiesību normām.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Pārziņa interneta vietnē – mājaslapā www.fan.lv izmantojot, pieteikuma formu jautājumiem un/vai pasūtījuma (pirkuma) noformēšanai, rakstot e-pastā, papīra formātā vai telefoniski), un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formātā tie tiek apstrādāti. 

Ja netiek noformēts darījums, dati  tiek dzēsti ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

3. Klientu personas datu apstrāde
3.1. Savstarpēja darījuma izpildei
Lai noslēgtu savstarpēju darījumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi, Pārzinis apstrādā Klienta personas datus pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu.
Personas datu apstrāde šim mērķim tiek veikta brīdī, kad:
– Klients izsaka vēlēšanos  pārziņa mājaslapā, Klients izsaka vēlēšanos (nosūtot attiecīga satura e-pastu, telefoniski un tml.) iegādāties pārziņa piedāvātos produktus -preces  vai  pakalpojumus.
– lai ar Klientu varētu tikt noslēgts un pildīts attiecīgais līgums.

Ja personas dati šajā apakšpunktā paredzētajam mērķim netiks sniegti, ar Klientu nebūs iespējams noslēgt attiecīgo darījumu un Klients nevarēs saņemt izvēlēto preci vai pakalpojumu.
Apstrāde ir nepieciešama pasākumu veikšanai pirms attiecīgā darījuma noslēgšanas (piemēram, Klienta identificēšanai, dokumentu sagatavošanai), kā arī darījuma izpildes gaitā (piemēram, Klienta identificēšanai, pakalpojuma un uzlabojumu nodrošināšanai, Klienta apkalpošanai, norēķinu administrēšanai, lai nosūtītu ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem) u.c.

3.2. Pārziņa likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai
Lai Pārzinis varētu realizēt savas likumīgās (leģitīmās) intereses, kas saistītas ar tā komercdarbības nodrošināšanu, kā arī īpašuma un darbinieku aizsardzību, Pārzinis paredz, ka tas apstrādās Klienta personas datus pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

Apstrāde var būt nepieciešama, lai:
– Pārzinis varētu veikt savu komercdarbību;
– veicinātu preces vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu;
– nodrošinātu preču un pakalpojumu  garantiju; 
– klientu apkalpošanai;
– klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– novērstu nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
– parādu atgūšanai un piedziņai;
– analizētu Pārziņa mājaslapu lietojumu darbību, izstrādātu un ieviestu to uzlabojumus;
– nosūtītu citus ziņojumus saistībā ar līguma izpildes gaitu;
– veiktu Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
– novērstu krāpniecību;
– sava īpašuma un darbinieku aizsardzībai;
– vērstos valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.
Gadījumā, ja Klienta personas dati Pārziņa likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai tiks izmantoti specifiskos nolūkos, Klients par to tiks informēts atsevišķi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 Šī apstrāde tiešā veidā ir būtiska Pārziņa komercdarbībai, lai Pārzinis varētu nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, kā arī sava īpašuma un darbinieku aizsardzību.
3.3. Saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu
Gadījumā, kad Klients ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu.
Pamatojoties uz Klienta piekrišanu Pārzinis var nosūtīt Klientam komerciālus paziņojumus par Pārziņa precēm un pakalpojumiem (kas nav saistīti ar starp Pārzini un Klientu noslēgtajiem līgumiem), informēt par jaunumiem, kā arī citos gadījumos.
Savu piekrišanu Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu fan@fan.lv.
Pārzinis pārtrauks attiecīgo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiks apstrādāts Klienta pieprasījums.
Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trim diennaktīm.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, netiks pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.


4. Personas datu saņēmēju kategorijas
Personas datu apstrādi veic atbilstoši pilnvaroti Pārziņa darbinieki.
Pārzinis Klientu personas datus vai jebkādu līguma darbības laikā iegūtu informāciju neizpauž trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams:
– līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
– saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
– normatīvajos aktos (piemēram, likumos un Ministru Kabineta noteikumos) paredzētos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
– Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

5. Saziņa ar Klientu
Pārzinis nepieciešamības gadījumā veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus).
Saziņu par līgumsaistību izpildi Pārzinis veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām).
6. Datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām
Pārzinis NEPAREDZ nosūtīt personas datus uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts) vai starptautisku organizāciju.

7. Personas datu glabāšanas ilgums
Pārzinis glabā Klienta personas datus, kamēr pastāv kāds no šiem kritērijiem:
– ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums, garantijas;
– kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
– kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, likumā “Par grāmatvedību”);
– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.
Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

8. Datu subjekta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi:
– precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, ziņas par personas datu saņēmēju kategorijām (ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj šādu informāciju sniegt), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai, kā arī informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
– normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja persona uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza;
– Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja Klients uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
– Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18.pantā minētajos gadījumos Klientam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu datu apstrādi;
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, rakstveida pieprasījumu nosūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektroniskā pasta vēstuli nosūtot uz e-pastu fan@fan.lv.

Klientam pieprasījumā jānorāda vēlamais saziņas veids. Pārzinis pēc iespējas ņems vērā Klienta norādīto saziņas veidu.
Pēc pieprasījuma saņemšanas, Pārzinis izvērtēs pieprasījuma pamatotību un to izpildīs, vai sniegs pamatotu atbildi Klientam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma.
Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic iespējamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Videonovērošana notiek uzņēmuma teritorijā, iekšējā pagalmā. Videonovērošanas mērķis ir aizsargāt savu īpašumu, nepieļaut tā bojāšanu vai iznīcināšanu un atturēt no noziedzīgu nodarījumu veikšanas (regulas 6. panta f) apakšpunkts). Jūsu Personas datu saņēmēji ir pilnvarots uzņēmuma darbinieks, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, prokuratūra (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās), tiesas (lai iegūtu pierādījumus uzskatāmajās lietās) tikai nepieciešamības un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā. Glabāšanas termiņš: dati tiek glabāti desmit kalendāra dienas un tad tiek dzēsti. Ja tiek konstatēts noziegums, videoieraksts kopā ar personas datiem var tikt izmantots kā pierādījums tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nozieguma izmeklēšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

9. Citi noteikumi
Pārziņa mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
Pārziņa mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nav atbildīgs.
Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot to Pārziņa mājaslapā.

Jums ir šādas tiesības: pieprasīt Pārzinim savu datu labošanu vai dzēšanu.

Ja Jums ir nepieciešama turpmāka informācija par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, izmantojiet šī paziņojuma sākumā norādīto informāciju saziņai ar Pārzini.