Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “FAN”, reģ.Nr. 40003099626, jur.adrese Rīga, Ventspils iela 15, LV-1002
(turpmāk arī – FAN )
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp FAN un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar FAN un/vai lieto
FAN mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
FAN ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek
iegūta, kad Lietotājs iesūta FAN savus datus vai FAN tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ FAN ievāc šos datus
un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā FAN vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas
datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā.
Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto
pakalpojumu.
Ja FAN atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas FAN mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, FAN apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu
darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai
neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus
Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu FAN normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus; • lai sniegtu
Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu Lietotājam informāciju par
FAN piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā FAN?
Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo FAN;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta FAN serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar FAN pakalpojumiem, FAN serveri uztur unikālu darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā
noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves datumus; •
lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās pārlūka
programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.
6. Kādus līdzekļus FAN izmanto datu ievākšanai un apstrādei?

FAN var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, izmantojot
pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. FAN arī var saņemt personīgo informāciju no
citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī FAN var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai
nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. FAN ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem
pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas
normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot FAN
apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un
nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas
kanālus ar FAN . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes
likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai FAN varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, FAN jāapkopo un jāapstrādā
noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja FAN mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot FAN intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana
Lietotājam, FAN ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un
pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par FAN leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu
apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli FAN pakalpojumu
piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – FAN ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī
sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
FAN ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
FAN var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot
Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt FAN sīkdatņu izmantošanai.
Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz FAN uzlabot mājaslapu un
nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto FAN mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar
konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES
privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631
Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
FAN apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr Lietotājs izmanto
pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams FAN leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav
atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.
11. Kādi ir drošības nosacījumi?

Izmantojot FAN pakalpojumus vai sazinoties ar FAN, Lietotājs piekrīt FAN pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un
nosacījumiem.
FAN nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no
nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, FAN pielieto
mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas,
analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
FAN rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas FAN vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā
arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja
personas datu apstrāde notiktu atbilstoši FAN deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav
atļauts apstrādāt FAN rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.
FAN neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav
atkarīgs no FAN, piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā FAN paziņos par to Lietotājam.
Tāpat FAN par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas
kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo
iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības
likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu FAN spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības
pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
FAN glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru
savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie FAN, lai saņemtu FAN rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus FAN rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no FAN ir
saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. FAN nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir
kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie FAN vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar
jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar FAN iespējams izmantot e-pastu fan@fan.lv
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas FAN (67615034 un fan@fan.lv)